Ahogy a legtöbb weboldal, a miénk is sütiket (cookie-kat) használ a nagyobb felhasználói élmény érdekében.
A böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához.
Termékek Menü

Fejléc segíthetünk

Segíthetünk?
+36 1 270 7640

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

A 4iG Nyrt. (a továbbiakban Társaság) tájékoztatja a Társaság internetes áruházát (a továbbiakban webshop) használó ügyfeleit és az egyéb érdeklődőket (a továbbiakban Felhasználók), hogy a Társaság a regisztráció, továbbá a regisztráció nélküli vásárlás során az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján a tudomására jutó adatokat kezeli. Jelen tájékoztató tartalmazza a webshopban történő regisztráció előtt megismerhető, többek között az adatgyűjtés céljára, az adatkezelés jogalapjára és időtartamára, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személyére, a Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogaira, a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó információkat.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik. A Társaság jelen tájékoztatóval ismertetett adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentésre került.

1. Az adatkezelés célja

A Felhasználók által megadott adatokat  a Társaság kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából kezeli.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználók hozzájárulása. A Társaság tájékoztatja a Tisztelt Felhasználókat, hogy hozzájárulásnak, vagyis akaratuk megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott kinyilvánításának tekinti a Tisztelt Felhasználók által a webshopban történő regisztrációt illetve a regisztráció nélküli vásárlást. A webshop használata esetén úgy tekintjük, hogy Tisztelt Felhasználóink félreérthetetlen beleegyezésüket adták a rájuk vonatkozó, a vásárlás során megadott személyes adatok kezeléséhez.

3. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a regisztráció napján kezdődik és legfeljebb e naptól számított 12 hónapig tart, mely időtartam az 1. pontban meghatározott cél megvalósulásához szükséges időtartamnak tekintendő.

5. Az adatkezelő személye, kötelezettségei

Az adatok kezelését a Társaság munkaszervezetében az e feladat ellátására kijelölt munkavállalók végzik. A Felhasználóktól származó személyes adatokat a Társaság harmadik személynek nem továbbítja, illetve azokat nem hozza nyilvánosságra. A Társaság köteles továbbá gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól illetve nyilvánosságra hozataltól.

A Társaság mint adatkezelő további kötelezettségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályozza.

6. A Felhasználók jogai

Tisztelt Felhasználóink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a Társaság által kezelt, rájuk vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, törlését vagy zárolását. Az adatkezelés megszüntetésére és az adatok törlésére vonatkozó illetve egyéb kérelmeiket Tisztelt Felhasználóink a webshop@4ig.hu e mail címen keresztül tehetik meg.

A Társaság a tájékoztatási kötelezettségének kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, írásban köteles eleget tenni. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Felhasználók 5 000 Ft költségtérítést kötelesek fizetni. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az adatok helyesbítése, törlése illetve zárolása iránti kérelemnek a Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt köteles eleget tenni.  Törlés helyett a Társaság zárolja az adatokat, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt adatok kizárólag addig kezelhetőek, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely törlést kizárta. Ha a Társaság helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a Felhasználóval a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Tisztelt Felhasználóink tiltakozhatnak személyes adatuk kezelése ellen. A Társaság a tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7. Jogorvoslat

Tisztelt Felhasználóink az adataik kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthatnak a lakóhelyük (tartózkodási helyük) szerint illetékes törvényszéken. A Felhasználó a tiltakozással kapcsolatban a Társaság által hozott döntés megtámadása iránti pert a döntés közlésétől, illetve az arra nyitva álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül indíthatja meg.

A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu