Ahogy a legtöbb weboldal, a miénk is sütiket (cookie-kat) használ a nagyobb felhasználói élmény érdekében.
A böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához.
Termékek Menü

Fejléc segíthetünk

Segíthetünk?
+36 1 270 7640

Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Cégbíróságnál Cg.: 01 09 062054 cégjegyzékszámon bejegyzett és nyilvántartott HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8., adószáma: 10239025-2-44., elérhetőségei: webshop@humansoft.hu, telefonszám: 270-7600; fax: 270-7679 a továbbiakban: Humansoft Kft.) és a Humansoft Kft. által, a www.hsws.hu weboldalon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybevevő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél, együttesen: Felek) jogait illetőleg kötelességeit szabályozza.

I. A Felek közötti szerződés létrejötte

 

1.1. A www.hsws.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások kizárólag a jelen ÁSZF kifejezett elfogadását követően vehetők igénybe.

1.2. A regisztráció a Főoldalon található „Regisztráció” menüpontban leírtak szerint történik, amely – a weboldal használatához hasonlóan – nem keletkeztet a felek között jogviszonyt. A jelen ÁSZF kifejezett elfogadásáról az Ügyfél a regisztráció során illetőleg a weboldalon kínált valamely termék megrendelésekor is nyilatkozik.

1.3. A weboldalon kínált termékek megrendelése elektronikus úton az erre a célra rendszeresített adatlap valamennyi mezőjének kitöltésével, a fizetési és szállítási módok kiválasztásával, a „Vásárlás menete” c. tájékoztatóban foglaltak szerint történik. Az esetleges adatbeviteli hibák javítása a megrendelés elküldését megelőzően szintén az ott írtak szerint lehetséges. A már elküldött megrendelés módosítása illetőleg lemondása elektronikus levélben illetőleg telefonon történhet mindaddig, amíg a Humansoft Kft. az eredetileg leadott megrendelést vissza nem igazolta.

1.4. A regisztrált Ügyfél elektronikus megrendelésének feldolgozását a Humansoft Kft. haladéktalanul megkezdi annak érdekében, hogy a megrendelés elektronikus úton történő visszaigazolása az Ügyfél részére a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül megérkezzen. Ezen határidőnek a Humansoft Kft. által történő elmulasztása esetében az Ügyfél és a Humansoft Kft. is mentesül ajánlati kötöttsége illetőleg szerződéses kötelezettsége alól. A megrendelés határidőben történő visszaigazolása esetén, annak az Ügyfél számára való hozzáférhetővé válásakor jön létre a felek között a magyar nyelvű szerződés, amely írásbeli szerződésnek minősül és amelyet a Humansoft Kft. iktat, és a létrejöttétől számított 5 évig őriz meg. A szerződés határozott időre, a felek általi szerződésszerű teljesítésig jön létre. A szerződés határozatlan időtartamúvá nem alakul át és a Humansoft Kft.  határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. A felek között létrejött szerződés ennek megfelelően a fenti időtartam alatt hozzáférhető az alábbi módon: írásbeli kérés.

II. A szerződés tárgyának lényeges jellemzői, fizetési és szállítási feltételek

2.1. A Humansoft Kft. által a weboldalon kínált számítástechnikai eszközök lényeges jellemzőit, tulajdonságait – így különösen azok összetételét, műszaki jellemzőit, tartozékait, származási helyét, eredetét, a használatukhoz illetőleg fenntartásukhoz szükséges ismereteket – a weboldalon található, az adott termékre vonatkozó ismertető tartalmazza. Az ott megadottakon kívül a termékekre vonatkozó további információk a Humansoft Kft. bármely elérhetőségén keresztül igényelhetőek. Az egyes eszközök vonatkozásában feltüntetett képek tájékoztató jellegűek, a valóságtól esetenként eltérhetnek.

2.2. A weboldalon, az egyes termékek vonatkozásában feltüntetett árak, amennyiben releváns egységárak, bruttó árak, azok az általános forgalmi adót és az esetleges egyéb kötelező terheket már tartalmazzák. A termékek megvásárlásához kapcsolódó egyes járulékos költségekről (fuvardíj, szállítási költség,) szintén a weboldalon lehet tájékozódni. Csomagolási költség nem kerül felszámításra.

2.3. A Humansoft Kft. fenntartja magának az általa kínált termékek árának és az esetleges fuvardíjaknak illetve szállítási költségeknek az egyoldalú megállapításához illetőleg megváltoztatásához való jogát. Az új, módosított árak, díjak és költségek a weboldalon történő megjelenésükkel egyidejűleg lépnek hatályba, a hatálybalépést megelőzően elküldött megrendelésben foglalt termékek vételára, fuvar- és szállítási díja nem módosul.

2.4. Amennyiben a weboldalon a Humansoft Kft. gondossága ellenére az egyes termékek vonatkozásában nyilvánvalóan téves, a termékek közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától lényegesen eltérő ár kerül feltüntetésre, úgy erről a Humansoft Kft. a termék weboldalon megjelenített, téves áron történő értékesítésére nem kötelezhető. Ilyen esetben a Humansoft Kft. erről a megrendelés visszaigazolásában tájékoztatja az Ügyfelet, egyúttal megjelöli a termék valós árát. Ha az Ügyfél a visszaigazolásban megjelölt határidőn belül írásban – ideértve az elektronikus levelet is – nem nyilatkozik az általa megrendelt áruknak a visszaigazolásban megjelölt valós áron történő megvételéről, a Humansoft Kft. ajánlati kötöttsége megszűnik és a felek között nem jön létre szerződés.

2.5. A Humansoft Kft. az Ügyfél által megrendelt termékek kézbesítéséről a megrendelés visszaigazolásában meghatározott határidőben, de – a 2.6. pontban foglaltak kivételével – legkésőbb a visszaigazolástól számított 30 napon belül, futárszolgálat útján gondoskodik, a megrendelt termékeknek a Humansoft Kft. székhelyén illetőleg telephelyén történő személyes átvételére nincs mód. A kiszállításokat a megrendelés visszaigazolásában megjelölt helyen teljesítik.

2.6. Amennyiben az Ügyfél által megrendelt áru ideiglenesen nincs raktáron, úgy – a várható szállítási határidő megjelölése mellett – erről az Ügyfelet a Humansoft Kft. a megrendelés visszaigazolásában tájékoztatja. Amennyiben a megrendelt áru tartósan nem áll rendelkezésre, a Humansoft Kft. visszaigazolásában tájékoztatja erről az Ügyfelet és a megrendelt termék helyett, azzal megegyező funkciójú, minőségű és vételárú terméket ajánl fel az Ügyfélnek megvásárlásra. Ha az Ügyfél a visszaigazolásban megjelölt határidőn belül írásban – ideértve az elektronikus levelet is – nem nyilatkozik az ajánlat elfogadásáról, a Humansoft Kft. ajánlati kötöttsége megszűnik és a felek között nem jön létre szerződés. Ha a megrendelt termékeknek csupán egy része nincs raktáron, a rendelkezésre álló áruk kiszállításra kerülnek.

2.7. A megrendelt termékek kiszállításakor az Ügyfél köteles a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi szelvényt aláírni vagy esetleges kifogásait – a megrendelt és kiszállított termék közötti eltéréseket, a kiszállított termék hiányosságait – az átvételi szelvényen, aláírása kíséretében pontosan feltüntetni. Az áru átvételét követően a Humansoft Kft-nek nem áll módjában az Ügyfél által átvett termékekkel kapcsolatos mennyiségi kifogásokat elfogadni, a mennyiségi eltérés ilyen esetben olyan hibának minősül, melynek jellegével a Ptk. 6:158. §-ban meghatározott hibás teljesítési vélelem összeegyeztethetetlen.

2.8. Amennyiben a megrendelt áru kiszállítása nem az Ügyfél által emelt esetleges kifogások miatt volt sikertelen, a Humansoft Kft jogosult az át nem vett áruk fuvardíját illetőleg szállítási költségét az Ügyfélre terhelni. Két sikertelen kiszállítást követően történő újabb kiszállítás csak a megrendelt áruk ellenértékének előzetes megfizetése esetén igényelhető.

2.9. A Humansoft Kft. –a „Vásárlás menete” c. tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően – a fizetésre többféle módot biztosít, így a fizetés – az Ügyfél választása szerint – történhet átutalással, a weboldalon keresztül történő bankkártyás fizetéssel, vásárlási utalvánnyal és nettó 250.000,- Ft összeghatárig utánvéttel. Az egyes fizetési módokhoz adminisztrációs költségek kapcsolódhatnak, amelyek minden esetben az Ügyfelet terhelik. A fizetés módjáról az Ügyfél a megrendelés során nyilatkozik. A Humansoft Kft. a pénzügyi bizonylatnak megfelelő számlát a termékek kiszállításával egyidejűleg adja át az Ügyfél részére. A megrendelés visszaigazolásában feltüntetett összegek a megrendelés valamennyi költségét tartalmazzák.

2.10. Amennyiben a megrendelt áruk ellenértékének kiegyenlítésére a kiszállításukat megelőzően sor kerül és a szerződés a felek között jelen ÁSZF 1.4., 2.4. illetőleg 2.6. pontja értelmében nem jön létre, a Humansoft Kft. a részére esetlegesen már megfizetett ellenértéket ajánlati kötöttsége megszűnésétől számított 5 napon belül – banki átutalás útján – visszatéríti az Ügyfél részére.

III. A fogyasztónak minősülő Ügyfél elállási joga

3.1. Fogyasztónak minősül az az Ügyfél, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül. A fogyasztónak minősülő Ügyfél elállási szándéka esetén köteles haladéktalanul (de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül) gondoskodni az elállással érintett termék Humansoft Kft. részére történő visszaküldéséről, úgy, hogy az eredeti, sértetlen állapotú termékhez mellékeli a számla eredeti vagy másolati példányát, a termék jótállási jegyét és valamennyi tartozékát. A hiányos, megrongált, károsodott termékek visszavételére a Humansoft Kft. nem köteles, visszavétel esetén érvényesítheti az Ügyféllel szemben a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárát.

3.2. A fogyasztónak minősülő Ügyfél 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől, kivéve, ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet a fogyasztó elállási jogát kizárja. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén amennyiben a szerződés teljesítése megkezdődött, a fogyasztónak minősülő Ügyfél jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a Szerződést. A fogyasztónak minősülő Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének; több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak; ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

 

3.3. Ha a fogyasztónak minősülő Ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Humansoft Kft. 1039 Budapest Montevideo u. 8., e-mail: webshop@humansoft.hu. A fogyasztónak minősülő Ügyfél határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

 

3.4. A fogyasztónak minősülő Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kéri és elfogadja, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően, a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése. A fogyasztónak minősülő Ügyfél felmondása esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél köteles megtéríteni a Humansoft Kft. részére a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. A Humansoft Kft. köteles visszatéríteni a fogyasztónak minősülő Ügyfél által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Humansoft Kft. által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

3.5. A fogyasztónak minősülő Ügyfél az elállási és felmondási jogát az alábbi nyilatkozatmintával vagy azzal megegyező tartalmú nyilatkozatával gyakorolhatja:

 

„Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.)

 

Címzett: Humansoft Kft. 1037 Budapest Montevideo u..8., 270-7600

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: XY (Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése.)

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: XY (A megfelelő hely és dátum jelölendő.)

 

A fogyasztó(k) neve: XY

A fogyasztó(k) címe: XY

A fogyasztó(k) aláírása: XY (Kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén.)

 

Kelt: XY. (A megfelelő hely és dátum jelölendő.)”

 

3.6. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi osztályai, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékes kormányhivatalok listáját a következő weboldalon érheti el: http://www.nfh.hu/data/cms114492/megyei_elerhetosegek_131001.pdf. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes kormányhivatalnál benyújtható.

 

3.7. A termék visszaküldése postai úton, illetőleg futárszolgálat igénybe vételével történhet, a Humansoft Kft. székhelyére személyesen elhozott csomagot a Humansoft Kft. munkatársainak nem áll módjában átvenni. Amennyiben az Ügyfél a termék postai úton történő visszaküldése mellett dönt, az árut értékbiztosítással, ajánlottan vagy tértivevénnyel adja fel.

3.8. A termék visszaküldése esetén – amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti, 3.1. és 3.2. pontban foglalt feltételeknek –, a Humansoft Kft. kötelezi magát arra, hogy a visszaküldött termék átvételétől számított, illetve szolgáltatástól történő elállás esetén a nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül visszafizeti a fogyasztónak minősülő Ügyfél részére a visszaküldött áru vételárát valamint az általa megfizetett fuvar- illetőleg szállítási díjat is. A Humansoft Kft. a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztónak minősülő Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztónak minősülő Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

 

3.9. Felek rögzítik, hogy számítógépi programalkotás (szoftver) példányára vonatkozó szerződés esetében a fogyasztónak minősülő Ügyfél nem gyakorolhatja a 3. pontban rögzített elállási jogát akkor, ha a termék csomagolását felbontották. A Humansoft Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

IV. Jótállás, szavatosság

4.1. Az egyes tartós fogyasztás cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) mellékletében felsorolt termékek esetében a jótállásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései mellett a Rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni, feltéve, hogy a felek között létrejött szerződés fogyasztói szerződésnek minősül. Ennek megfelelően a jótállás időtartama a Rendelet hatálya alá tartozó termékek esetében az átadásuktól számított 1 év. A jótállási kötelezettség a Humansoft Kft-t terheli, ha azonban a termék gyártója a Rendeletben meghatározottaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a Humansoft Kft-t a gyártóval szemben megillető jogok a termék átadásával az Ügyfélre szállnak át.

4.2. Amennyiben az adott termék nem tartozik a Rendelet hatálya alá – ideértve azt az esetet is, amikor az Ügyfél nem minősül fogyasztónak – a jótállás tekintetében a termék gyártója által meghatározott feltételek irányadóak.

4.3. A jótállási igények érvényesítése céljából igénybe vehető szervizek felsorolása és címe a termékhez adott jótállási jegyen található. Az adott termék szervizhez való eljuttatásának költsége az Ügyfelet terheli. Jótállási igény érvényesítése kizárólag a jótállási jeggyel és a számlával történhet.

4.4. Jótállási igény nem érvényesíthető helytelen szállításból, tárolásból; erőszakos külső behatásból; elemi csapásból; szakszerűtlen kezelésből; poros, nedves környezetben történő használatból eredő vagy hibásan telepített, nem jogtiszta szoftver és/vagy bármilyen vírus, illetve rosszindulatú számítógépi programalkotás okozta károsodás illetőleg meghibásodás esetén. Az Ügyfél elveszíti jótállási igényét, ha az adott terméken a jótállási jegyen feltüntetetett szervizeken kívül beavatkozást, javítást, bővítést vagy átalakítást végeznek.

4.5. Ha a javítást megelőző vizsgálaton vagy a javítás során kiderül, hogy a meghibásodás vonatkozásában jótállási igény nem érvényesíthető, a javítás költségei az Ügyfelet terhelik.

4.6 Ha az Ügyfél szavatossági vagy jótállási igényt érvényesít, a Vállalkozás erről jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szerződéskötés időpontját és a hiba leírását is. A szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania, kivéve, ha a Rendelet alapján jótállási jegy került kiállításra. A Vállalkozás köteles a javítást, vagy cserét 15 napon belül elvégezni, vagy mással elvégeztetni. Amennyiben a 15 nap eredménytelenül telik el, akkor a fogyasztó a fentiek alapján visszakövetelheti a vételárat.

4.7. Felek rögzítik, hogy a jótállási igény érvényesítésének jelen fejezetben meghatározott korlátozása fogyasztói szerződések esetén akkor hatályosul, ha a feltételek alkalmazása szállítandó termékek Humansoft Kft. illetve az Ügyfél általi beüzemeléséhez egyaránt elengedhetetlen, az más módon nem biztosítható. Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul akként nyilatkozik, hogy a jótállási igény érvényesítésének jelen fejezetben meghatározott korlátozása nem jelent számára aránytalan terhet.

V. Felelősség

5.1. A Humansoft Kft. nem felel a megrendelt termék kiszállításának késedelméért akkor, ha az az Ügyfél által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra vezethető vissza.

5.2. Az Ügyfél kötelessége az informatikai eszközeinek, hálózatának és az azokon tárolt adatok védelmének érdekében szükséges intézkedések megtétele, a weboldalra történő csatlakozás miatt esetlegesen bekövetkező károkért – különösen adatvesztésért, adatsérülésért – a Humansoft Kft. nem tartozik felelősséggel. Ugyanígy az Ügyfél kötelessége gondoskodni arról, hogy a weboldalon történő regisztráció során megadott jelszava illetéktelen személyek számára ne váljon hozzáférhetővé. A jelszó elveszéséből valamint illetéktelen személyek általi megszerzéséből, felhasználásából eredő károkat az Ügyfél viseli.

5.3. A Humansoft Kft-t nem terheli felelősség abban az esetben, ha a szerződésszerű teljesítése valamely működési körén kívül eső ok következtében nem volt lehetséges, ugyanígy akkor sem, ha a szerződésszegést harmadik személy – ideértve a Humansoft Kft. által a teljesítéshez igénybe vett segédeket (fuvarozó, szállító) – előre nem látható és ki nem küszöbölhető magatartása okozta.

5.4. A Humansoft Kft. nem felel a termék szakszerűtlen illetőleg nem rendeltetésszerű használatából eredő közvetlen és közvetett károkért, a magatartásával okozati összefüggésben nem álló károkért, a gazdasági következményi károkért (ideértve az elmaradt hasznot is), továbbá azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy az Ügyfél szerződéses kötelezettségeinek teljesítését elmulasztotta.

5.5. A jelen fejezetben foglalt felelősségkorlátozó rendelkezések csak abban az esetben alkalmazhatóak, amennyiben az egyes károkozási esetek vonatkozásában a károkozás időpontjában hatályos és eltérést nem engedő magyar jogszabályi rendelkezések szerint a felelősség érvényesen kizárható illetve korlátozható. Amennyiben a jelen fejezetben foglaltak bármely rendelkezése érvénytelennel minősülne, úgy a Humansoft Kft. a jogszabályi keretekre tekintettel nem vállal, vagy amennyiben ez nem lehetséges, úgy a lehető legnagyobb mértékig korlátozott felelősséget vállal.

VI. Egyéb rendelkezések

6.1. A Humansoft Kft. az Ügyfél által a rendelkezésére bocsátott, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 13/A § (1) – (3) bekezdésében meghatározott személyes adatokat kizárólag az ott meghatározott célokhoz kötötten, az Ügyfél hozzájárulása alapján kezeli. Az Ügyfél hozzájárulása a fent megjelölt adatok vonatkozásában jelen ÁSZF elfogadásával megadottnak tekintendő. Az adatkezelés időtartama az egyes adatok rendelkezésre bocsátásától számított 12 hónap. Az adatok továbbítására kizárólag törvényben előírt esetekben vagy az Ügyfél kifejezett, előzetes hozzájárulása esetén kerülhet sor. A Humansoft Kft. az adatok feldolgozása céljából adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A részletes adatvédelmi szabályokat az „Adatvédelem” tartalmazza.

6.2. A szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatot a 6.1. pontban hivatkozott céloktól eltérő célból a Humansoft Kft. az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett, az Ügyfél előzetes hozzájárulása alapján kezelhet.

HumanHumanHuman6.3. Az Ügyfél az egyes termékekkel, megrendelésekkel illetőleg szerződésekkel kapcsolatosan a weboldalon feltüntetett elérhetőségek valamelyikén a Humansoft Kft. által működtetett ügyfélszolgálatnál igényelhet bővebb felvilágosítást illetve élhet panasszal, melyet a Humansoft Kft. 7 munkanapon belül megvizsgál és közérthető formában megválaszol.

6.4. A Humansoft Kft. fenntartja magának jelen ÁSZF egyoldalú módosításának jogát, a módosítások a weboldalon történő megjelenésükkel lépnek hatályba, a módosítás a már érvényesen létrejött szerződések tartalmát nem érinti. A weboldalon leadott megrendelésekre a leadásuk időpontjában érvényben lévő ÁSZF az irányadó. A jelen ÁSZF mindenkor hatályos szövege .pdf formátumban az alábbi linken keresztül érhető el: www.humansoft.hu/webshop/aszf/aszf.pdf . A pdf fájlok az alábbi program segítségével nyithatóak meg: Acrobat Reader, ingyenesen letölthető innen: http://get.adobe.com/hu/reader/

6.5. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk., az Ektv., az Infotv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

6.6. A felek mindent elkövetnek a szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdések egyeztetések útján történő rendezésére. A Megrendelő számára a bírósági út vagy – annak alternatívájaként – békéltető testületi eljárás áll rendelkezésre. Az eljárást a Vállalkozó székhelye szerinti Budapesti Békéltető Testületnél (Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefonszáma: (1) 488-2131, Fax száma: (1) 488-2186, E-mail cím:bekelteto.testulet@bkik.hu) kezdeményezheti a Megrendelő. Amennyiben a rendezést célzó egyeztetések nem vezetnének eredményre, úgy a szerződésből eredő vitás kérdések eldöntésére felek a vita eldöntésére hatáskörrel rendelkező bármely bírósághoz, illetve törvényszékhez fordulhatnak.

6.7. A Humansoft Kft. a jelen ÁSZF-ben rögzített szolgáltatásai kapcsán tárhely szolgáltatót vesz igénybe, melynek neve: ShopRenter.hu Kft., elérhetősége: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

6.8. Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF 4.4. pontjában és V. fejezetében rögzítettek a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen eltérnek, ezeket a feltételeket az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg kifejezetten elfogadja.

 

A vásárlás menete

A termék kiválasztása

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

A rendelés elküldése

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Pénztár" gombra. Ezután lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni.
Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és szállítási címét, továbbá e-mail címét.

A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot (személyes átvétel vagy futárszolgálat vagy MPL által), valamint fizetési módot (utánvét, bankkártya, banki átutalás, Paypal, készpénz). Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.

A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

 Árak
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási feltételek között is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A rendelések feldolgozása

A rendelések feldolgozása 24 órán belül megtörténik.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt, a webáruház felületén található útmutatóban leírtak szerint van lehetősége.


Visszaigazolás
Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és (később) egyet a várható szállítási időpontról. Telefonos egyeztetés igénye esetén a vásárlók az ügyfélszolgálatot vagy az e-mailben található telefonszámok bármelyikét hívhatják.

Fizetési feltételek

Áruházunkban lehetőség van banki átutalásra, bankkártyás fizetésre, személyes és utánvéttel történő fizetésre. Utóbbi esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének.

Az online fizetési feltételekről itt tájékozódhat

Szállítás

A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal, MPL, stb. történik. A termék szállítási idejét a webáruház ismerteti a pénztár folyamat során, valamint a visszaigazoló e-mail is tartalmazza. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon.

Szállítási módok:

Kiszállítási idő:

Szállítási díjak: (nem elég belinkelni a posta vagy a futárcég aloldalát)

Külföldre szállít-e, illetve annak részletei, ha van:

Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a vásárlót tájékoztatni.

A termék visszaküldése

A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.

Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést nem iktatják, utólag nem lesz hozzáférhető.

Tulajdonjogi kikötés

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a webáruház tulajdonában marad, a webáruház tulajdonjogát a leszállított árura a vételár teljes megfizetésééig kifejezetten fenntartja. A téves rendelések alapján a vásárló által át nem vett terméket a webáruház a vásárló nevén készletbe veszi, e termék ellenértékét a vásárló köteles megfizetni, e termék sikeres értékesítését követően a vásárló részére kerül kifizetésre az ellenérték, feltéve, hogy a vásárló bármely okból nem élhet az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott, fogyasztót megillető elállási joggal.

Megrendelés módosítása, törlése

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek, csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé. Az azonnali értesítés tartalmazza ezen kívül a webáruházra vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a "Vevőszolgálat" vagy "Elérhetőségek" menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására.

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben, vagy telefaxon kerülhet sor (fax-szám, mail cím, telefon).