Ahogy a legtöbb weboldal, a miénk is sütiket (cookie-kat) használ a nagyobb felhasználói élmény érdekében.
A böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához.
Menü

Fejléc segíthetünk

Segíthetünk?
+36 1 270 7640
webshop@4ig.hu

Garancia, elállás

Jótállási feltételek

Általános feltételek

 1. A jótállásra az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet irányadó.
 2. A jótállás a fogyasztó törvényből – Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény – eredő jogait nem érinti.
 3. Jótállási igényt, csak a kitöltött Jótállási jegy bemutatásával érvényesíthet a fogyasztó.
 4. A termék azonosítására, a jótállási jegyen feltüntetett, és a terméken is megtalálható sorozatszám szolgál.
 5. A fogyasztó a hiba felfedezése után, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a hibát bejelenteni a forgalmazónak, vagy a szerviznek.
 6. A számítástechnikai eszközökön tárolt adatok mentése, az ügyfél feladata. Sem a forgalmazó, sem a gyártó, sem pedig a szerviz nem felel azok megőrzéséért, sérülésmentességért, valamint az adatvesztésből eredő közvetett vagy következményi károkért, elmaradt haszonért, még akkor sem, ha az adatvesztés a javítás közben következett be.
 7. Akkumulátorok alap jótállási időtartama 1 év, még akkor is, ha az akkumulátort tartalmazó eszközé ennél hosszabb.

A fogyasztót, a jótállási kötelezettség alapján megillető jogok

 1. Hiba esetén a fogyasztó elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak, illetve a szerviznek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.
 2. A forgalmazónak, vagy a szerviznek, a kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégeznie.
 3. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállási igény érvényesítését kizáró okok:

 1. A jótállás nem érvényesíthető abban az esetben, ha a termék, vagy a jótállási jegy nem azonosítható egyértelműen.
 2. Nem tartozik a jótállás tárgykörébe a meghibásodás, amennyiben az, az alábbi okok egyikére vezethető vissza:
 • nem rendeltetésszerű használat
 • bárminemű sérülés, a sérülés okától függetlenül
 • szakszerűtlen beavatkozás (karbantartás, bővítés, stb.)
 • szoftveres problémák, frissítések és beállítások (BIOS, operációs rendszer, telepített programok,  meghajtó programok, stb.)
 • normál használatból eredő kopás.
 1. Minden olyan esetben, mikor a jótállási igény nem érvényesíthető, a javítás és annak minden vonatkozó költsége a fogyasztót terheli, még akkor is, ha az csak a javítás során derül ki. A szerviznek ilyen esetben a javítást azonnal be kell szüntetnie, és csak a fogyasztó megrendelése után folytathatja azt.

 


Tájékoztató a Fogyasztókat megillető elállási jogról

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., adószáma: 12011069-2-44., elérhetőségei: webshop@4ig.hu, telefonszám: 061-270-7600; a továbbiakban: 4iG Nyrt.) felhívja az általa a http://hsws.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybevevő ügyfelek figyelmét, hogy a jelen tájékoztatóban ismertetett elállási jog kizárólag a fogyasztónak minősülő ügyfeleket illeti meg.

A jelen tájékoztató, illetve a weboldalon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybevételére irányadó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazásában a weboldalon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybevevők közül az a természetes személy minősül fogyasztónak, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el (a továbbiakban: Fogyasztó).

 • Elállási és felmondási jog
 • Elállási jog

A Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a weboldalon kínált termékek adásvételére irányuló szerződéstől.

A 14 napos elállási határidő:

 • egy termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
 • több termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;
 • több tételből vagy darabból álló termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;
 • termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

Az elállási jog a szerződés megkötése és a termék átvétele közti időszakban is gyakorolható.

 1. Felmondási jog

A Fogyasztó jogosult a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést 14 napon belül indoklás nélkül felmondani, ha a szerződés teljesítése a Fogyasztó kifejezett kérésére megkezdődött.

A 14 napos felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

 

 1. Elállási és felmondási jog gyakorlása

Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát – például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján – köteles eljuttatni az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

 • levelezési cím: 4iG Nyrt. 1107 Budapest, Makk u. 9-11.;
 • e-mail cím: webshop@4ig.hu.

A fenti célból a Fogyasztó az ÁSZF 3.5. pontjában foglalt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is felhasználhatja.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt postára adja, illetve elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A 4iG Nyrt. felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. §-ban meghatározott esetekben elállási, illetve felmondási jog nem gyakorolható.

A fentieknek megfelelően a lezárt csomagolású számítógépes szoftver példányára vonatkozó adásvételi szerződés esetében a Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát akkor, ha a termék csomagolását felbontották.

A Fogyasztó tudomására szolgál, hogy a fentiek szerint szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően a Fogyasztó felmondási jogát elveszíti, ha a 4iG Nyrt. a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. A 4iG Nyrt. felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az ÁSZF 3.5. pontja értelmében a Fogyasztó az ÁSZF elfogadásával kifejezetten kéri és elfogadja, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, az ÁSZF 3.2. pontjában foglaltak szerint a felmondási jog elvesztéséről tudva.

 • Elállási jog, illetve felmondási jog gyakorlásának joghatásai
 • Elállási jog

A Fogyasztó a weboldalon kínált termékek adásvételére irányuló szerződéstől történő elállása esetén köteles a 4iG Nyrt. számára a terméket haladéktalanul, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Az eredeti, sértetlen állapotú termékhez a Fogyasztó köteles mellékelni a számla eredeti vagy másolati példányát, a termék jótállási jegyét és valamennyi tartozékát.

A 4iG Nyrt. felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy a 4iG Nyrt. székhelyére személyesen elhozott csomagot a 4iG Nyrt. munkatársainak nem áll módjában átvenni; a termék visszaküldése postai úton, illetőleg futárszolgálat igénybe vételével történhet. Amennyiben a Fogyasztó a termék postai úton történő visszaküldése mellett dönt, az árut értékbiztosítással, ajánlottan vagy tértivevénnyel adja fel. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó 14 napos határidő letelte előtt feladja, illetve elküldi a terméket.

Ha a Fogyasztó eláll a weboldalon kínált termék adásvételére irányuló szerződéstől, a 4iG Nyrt. legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvar-, illetve szállítási díjat is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a 4iG Nyrt. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során a 4iG Nyrt. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A 4iG Nyrt. felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy az ellenszolgáltatás visszatérítését mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Fogyasztó akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 A hiányos, megrongált, károsodott termékek visszavételére a 4iG Nyrt. nem köteles, visszavétel esetén érvényesítheti a Fogyasztóval szemben a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárát.

 1. Felmondási jog

A weboldalon kínált szolgáltatás Fogyasztó általi felmondása esetén a Fogyasztó köteles megtéríteni a 4iG Nyrt. számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen a 4iG Nyrt.. visszatéríti a Fogyasztó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékét.